top of page

Masterclass 'Kundalini als super kracht'

 

Wie ben je als je je opent voor pure levenskracht?

Je tot het diepst van je cellen opent en vult met licht?

Als je je laat bewegen door iets dat groter is dan jijzelf?

Welk helend vermogen ligt daar nog verborgen?

'The King of Sound' Antoon Verwer & 'The Queen of Kundalini' Annemoon van Noorden brengen hun passie en krachtige werkvelden samen in de alchemie van deze Sound Elixer Masterclass.

Als je weleens een kundalini activatie gedaan hebt, ken je ook de kracht die uitgaat van deze oer-energie. Het activeert je cellen, opent en activeert je chakra’s, vult je met haar liefde tot zelfs verlichting aan toe. In deze Masterclass leer je de kundalini inzetten als ‘superkracht’: als helende energie. We combineren dit met lichaamswerk. Je geeft en ontvangt een sessie deze dag.

​In een veilige omgeving kun jij je overgeven aan de expansie van je zijn en het enorme, helende vermogen van je kundalini. De helende klanken van Antoon zorgen dat je helemaal ‘in je element’ komt, zodat deze levensenergie op een veilige manier door je heen kan stromen. Annemoon verbindt zich met de kundalini van de aarde, waar jij als deelnemer op in kan stappen om de reikwijdte van jouw superkracht te onderzoeken.

De werkvormen zijn onder andere:

Kundalini activatie & Sound Healing, ondersteund door 15D aura Clearings. Een ceremonie waarin we werken met de heilige geometrie van de Merkeba en de piramides. Waarin je oude kennis op mag halen die voorbij gaat aan je mentale lichaam. En de energie door jou heen mag stromen, intens diep geïntegreerd door de diepe klanken van Antoon. Een uitwisseling van sessies door deelnemers in tweetallen. ​

Wat levert het je op?

 • Je krijgt een inwijding in de piramide & Kundalini activatie

 • Waardoor je deze levenskracht dieper en beter kunt belichamen

 • Je leert deze in te zetten als helende energie in de (therapeutische) relatie

 • Je leert als therapeut te werken vanuit de kracht van je kundalini & een 'kwantum staat van zijn'

 • Een bekrachtiging van de relatie met je Hogere Zelf & activatie van de morfogenetische lichtlichamen

 •  Deze masterclass is een krachtige DNA activatie & helend op celniveau 

Voor wie is het bedoeld?

 • Je hebt wel eens een kundalini activatie gedaan heeft en wilt het vermogen van deze energie verder onderzoeken.

 • Je bent geïnteresseerd in het werken met energie.

 • Je houdt je privé of professioneel bezig met lichaamswerk en wilt hier een extra dimensie aan toevoegen.

 • Je bent geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling, bewustzijnsverruiming en of heling.

 • Je bent in staat je grenzen te voelen en aan te geven. Je bent er comfortabel mee als er gewerkt wordt met seksuele energie. Je bent comfortabel met mensen die lichaamswerk ontvangen zonder kleding aan.  In deze workshop bepaal je zelf of je zonder of met kleding een sessie wilt ontvangen.

Praktische informatie
 

Locatie         Westerboekelweg 13a,

                      Hoogwoud

Datum          
Tijd                11:00 - 16:30 uur

                       Inclusief lunch
Investering   € 225

Voor deelname kun je een mail

sturen naar

 Annemoon@rockmymoon.nl

www.hetinzicht.com
www.rockmymoon.nl 

Anker 1

Masterclass: 'Your kundalini as a superpower'

 

If you have ever done a kundalini activation, you also know the power that emanates from this primal energy. It activates your cells, opens and activates your chakras, and fills you with her love and even enlightenment.

 

In this Masterclass you will learn to use the kundalini as a 'superpower': as a healing energy. We combine this with bodywork. You give and receive a session on this day.

In a safe environment, you can surrender to the expansion of your being and the enormous healing power of your kundalini. The healing sounds of Antoon ensure that you come entirely 'in your element' so that this life energy can safely flow through you. Annemoon connects with the earth’s kundalini, which you, as a participant, can step into to explore the scope of your superpower.

The working methods include:

Kundalini Activation & Sound Healing, supported by 15D aura Clearings. A ceremony in which we work with the sacred geometry of the Merkeba and the pyramids. In which you may retrieve ancient knowledge that passes your mental body. And may the energy flow through you, intensely deeply integrated by the deep sounds of Antoon. An exchange of sessions by participants in pairs.

What's in it for you?

• You get an initiation into the pyramid & Kundalini activation

• Which allows you to embody this life force deeper and better

• You learn to use this as healing energy in the (therapeutic) relationship

• You learn to work as a therapist from the power of your kundalini & a 'quantum state of being'

• A strengthening of the relationship with your Higher Self & activation of the morphogenetic light bodies

• This master class is a powerful DNA activation & healing on a cellular level

 

Who is this workshop for?

• You have done a kundalini activation and want to investigate the power of this energy further.

• You are interested in working with energy.

• You are involved in bodywork privately or professionally and want to add an extra dimension.

• You are interested in spiritual development, consciousness expansion, and healing.

• You can feel and indicate your limits. You are comfortable with working with sexual energy and with people who receive bodywork with no clothes on. In this workshop you decide whether you want to receive a session without or with clothing.

bottom of page